DIATERM


tel. 609 614 243 email: biuro@diaterm.pl
ul. Gen. Stanisława Maczka 33/2 52-201 Wrocław woj. dolnośląskie
NIP: 883-123-99-43
kawka

KONTAKT

  • ul. Gen. Stanisława Maczka 33/2
    52-201 Wrocław
  • tel. 609 614 243
  • www.kawka.diaterm.pl
    biuro@diaterm.pl

Co obejmuje dotacja w ramach programu KAWKADotacja przyznawana ze środków budżetu Miasta obejmuje następujące działania:
1. Trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych lub w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym.
Taki system może być zamieniony na:
– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
– ogrzewanie gazowe
– ogrzewanie elektryczne
– odnawialne źródło energii
2. Podłączenie ciepłej wody użytkowej.
3. Instalację kolektorów słonecznych przeznaczonych do wytwarzania ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
4. Termomodernizację w przypadku lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, zgodnie z zakresem wynikającym z audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie węglowym.
Zastosowane rozwiązania muszą technicznie uniemożliwić spalanie paliw węglowych lub innych nieprzeznaczonych do ogrzewania substancji.

Jeśli masz wątpliwości, czy możesz skorzystać z dofinansowania – zadzwoń do nas!

Co może zostać objęte dofinansowaniem:
– demontaż palenisk węglowych,
– zakup i montaż nowego systemu ogrzewania,
– zakup, montaż, wymiana lub modernizacja instalacji grzewczej wraz z grzejnikami lub przystosowanie pomieszczenia, związane z instalacją nowego systemu ogrzewania,
– zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz wykonanie instalacji do podgrzewania wody,
– likwidacja, modernizacja lub budowa systemu odprowadzania spalin niezbędna do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania,
– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej z wyłączeniem urządzeń węzła cieplnego.

Zrobimy dla Ciebie projekt i wykonawstwo!

Kto może się ubiegać się o dotację.
Osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji.
Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2016 można składać od dnia ogłoszenia naboru do 30 września 2016 r.
Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu kompletnego wniosku do sekretariatu Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane.

Jeżeli jest więcej niż jeden Wnioskodawca należy ustanowić pełnomocnika do reprezentacji Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji.

Możemy wniosek wypełnić i złożyć za Ciebie – skontaktuj się z nami!

Realizacja i rozliczenie zadań objętych umową o udzielenie dotacji winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy dotacyjnej. Przed upływem tego terminu Dotowany obowiązany jest przedłożyć wniosek o rozliczenie dotacji. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane, w tym protokoły realizacji zadania sporządzone na odpowiednich formularzach oraz zestawienie kosztów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dotowanego złożony wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji, Dotujący może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania.

Całość dokumentów możemy przygotować i złożyć za Ciebie!